Obiective

 1. OBIECTIVELE U.N.C.S.V. LA NIVEL NAȚIONAL
 1. Îmbunătățirea /perfecționarea Legii Cooperației Agricole nr. 566/2004 pentru a crea premizele ca în România să avem cât mai multe cooperative ale producătorilor agricoli consolidate, sustenabile și durabile; Instruirea și perfecționarea continuă a managementului, angajaților cooperativelor și educarea continuă a membrilor;
 2. Dezvoltarea și consolidarea cooperativelor funcționale din România către investiții colective pentru creșterea valorii adăugate, respectiv condiționare, procesare primară, finită, diversificare, care să desfășoare o activitate economico-socială relevantă, să reziste pe piață și să se dezvolte durabil echilibrând veniturile pe lanțul agro-alimentar, ajutând fermierii să se capitalizeze și mențină în competiția de pe piața unică;
 3. Diversificarea veniturilor fermierilor prin consolidarea cooperativelor agricole pentru a crea, menține și dezvolta o cotă de piață importantă la principalele produse agroalimentare din România;
 4. Echilibrarea balanței comerciale a României la principalele produse agroalimentare;
 1. Realizarea și aprobarea unui pachet legislativ destinat fondului funciar, care să cuprindă:
 • Proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, referitor la durata minimă a contractelor de arendare a terenurilor;
 • Proiect legislativ prin care se crează un instrument bancar pentru achiziția de terenuri agricole cu sprijinul FGCR/FNGCIMM;
 • Dezbaterea PLX 292/2021 - Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014;
 1. Realizarea și aprobarea unui proiect legislativ pentru modificarea Ordonanței nr.1/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind Circulația pe drumurile publice;
 1. Elaborarea și aprobarea unui proiect legislativ pentru modificarea Legii 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole;
 1. Înființarea și operaționalizarea Sistemului Național de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor din Agricultură până în 2025;
 1. ”GROW SOIA”– Creionarea unei strategii agricole ambițioase pentru ca România să devină principalul producător de soia și alte culturi proteice din U.E., care să acopere necesarul din piață fără a mai fi nevoie să se apeleze la importuri.

Instrumente necesare:

 • Introducerea unui addendum în PNRR pentru ca cele 428 milioane euro disponibile pentru desecări să poată fi folosite în infrastructură atât pentru desecări cât și pentru irigații, conform propunerilor transmise de Alianța pentru Agricultură și Cooperare.
 • Realizarea, aprobarea, obținerea finanțării și implementarea unui program Junker, GROW SOIA cu accent pe infrastructura principală de irigații de minimum 1,5 miliarde euro.
 1. Identificarea și implementarea unei soluții prin care să se poată actualiza prețurile/ofertele din proiectele depuse la AFIR.

II. OBIECTIVELE UNCSV EUROPENE/INTERNAȚIONALE

 1. Reprezentarea profesionistă și eficientă a intereselor cooperativelor agricole din România la COGECA;
 1. Atingerea obiectivelor PAC fără a diminua competitivitatea producătorilor agricoli și impune o concurență neloială asupra produselor agroalimentare din UE în detrimentul celor din afara U.E.; Întărirea poziției cooperativelor agricole în PAC sprijinindu-le să realizeze investiții comune pentru creșterea valorii adăugate a producției primare a membrilor;
 1. Urgentarea actualizării legislației europene privind tehnicile de ameliorare moderne și realizarea unei strategii naționale pentru producerea și promovarea hibrizilor de semințe produși în România;
 1. Alocarea de fonduri /resurse europene pentru cercetarea în ameliorare, precum și susținerea unei poziții bazate pe fundamentare pur științifică în privința dezvoltării de noi soiuri rezistente, inclusiv NTG;
 1. Măsuri și instrumente pentru asigurarea necesarului de proteină vegetală în U.E.;
 1. Oferirea unor alternative eficiente raport calitate-preț înainte de a interzice substanțele autorizate de instituțiile europene, plecând de la nevoile actuale ale fermierilor de a controla bolile și dăunătorii fără a le crea acestora dezechilibre economice sau a duce la creșterea prețului produselor agricole și fără a afecta aprovizionarea cu alimente pentru consumatori. România are nevoie de neonicotinoide și glifosat;
 2. Bonitarea habitatelor naturale din Europa pentru determinarea efectivelor animalelor sălbatice optime și asigurarea densității pe suprafață corespunzătoare pentru animalele carnivore /omnivore mari (Urs, Lup, Mistreț, etc);
 3. Elaborarea de Instrucțiuni/directive care să permită Statelor Membre ca în condițiile atacurilor unor boli și dăunători specifici agroecoregiunilor proprii și /sau în cazul unor epidemii/ pandemii, să adopte măsuri autonome naționale, derogative de la Regulamentul European (REGULAMENTUL (UE) 2016/2031 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 ) prin care intervină în limitarea/ reducerea pagubele provocate activității economice agricole și forestiere și echilibrelor ecologice din habitatele în care se produc.
 4. Ajustarea strategiei FARM TO FORK astfel încât să răspundă nevoilor exprimate de fermieri, pentru gestionarea presiunii bolilor, dăunătorilor, buruienilor și pieței, pentru a sprijini modelele de agricultura durabilă care oferă hrană sigură și protejează mediul în egală măsură;
 1. Reducerea cantității de pesticide și fertilizanți doar în acele state membre unde consumul este peste media europeană.

Pe lângă finalizarea acțiunilor începute și ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite de cooperativele afiliate vom continua implicarea UNCSV și vom face toate diligențele necesare pentru a ne orienta mai puternic pe zona proiectelor realizate in interesul sectorului cooperatist, precum si al comunicării interne și externe al organizației.  Dorim să formăm o echipă omogenă care să reacționeze pragmatic la problemele legislative apărute în activitatea cooperativelor agricole și care afectează direct sau indirect membrii și submembrii UNCSV.

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,,

Echipa UNCSV